Leveranser til meieri i landbruket i 2015

Emneord «landbruk» | data.norge.no – Difi

Dette er datasett som viser leveranser av melk som er levert fra jordbruksforetak til meieri i landbruket. For det enkelte foretak vises organisasjonsnummer, navn, kommunenummer og liter som er levert til meieri i løpet av kalenderåret.

Emneord «meieri» | data.norge.no – Difi

Dette er datasett som viser leveranser av melk som er levert fra jordbruksforetak til meieri i landbruket. For det enkelte foretak vises organisasjonsnummer, navn, kommunenummer og liter som er levert til meieri i løpet av kalenderåret.

Leveransedata – Landbruksdirektoratet

Leveranser av råvarer fra bonde til matindustri Statistikken viser mengder av egg, melk, korn, slakt og ull levert fra jordbruksforetak til foredlingsforetak i landbruket i løpet av et år. Leverte mengder presenteres per leveransetype for hele landet, per fylke og per kommune.

Rådata om norsk landbruk – en gullgruve for forskere

• Leveranser til slakteri i landbruket – oppdateres årlig • Leveranser til eggpakkeri i landbruket – oppdateres årlig • Leveranser til meieri i landbruket – oppdateres årlig • Statistikk for tilskuddsordningen for organisert beitebruk (beitelag) – oppdateres uregelmessig • Produksjons-og avløsertilskudd til jordbruksforetak

Melk som tema Lyngdal Meieri 1983-1998

Man arbeidet mye med å rasjonalisere transporten inn til og ut fra Lyngdal meieri, og ruteopplegget. Bilmateriellet ble da bedre utnyttet. I løpet av 1996 ble det etablert felles distribusjon mellom slakteri (Gilde), eggsentral (Prior) og Meieriet Sør (Tine).

Tine Meieriet Vest BA – Allkunne

Berre i Jølster kommune åleine var det 26 meieri i drift! Grendameieri avløyste av «bygdemeieri» Frå 1917 og utover 1920-talet vart dei små bygdemeieria avløyste av større meieri med vidare omland. Bygder som ikkje var knytte til meieri, organiserte seg i smørlag som samla inn heimekinna smør for omsetning til kjøpmenn i Bergen.

Høyringsutkast november 2015 Landbruk i

Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving i landbruket – 2. utlysing 2015. saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 30.09.2015 62957/2015 Eivind Vartdal Ryste Saksnr Utval Møtedato Regional- og næringsutvalet 20.10.2015 Tilskot til rekruttering, likestilling og kompetanseheving . Detaljer

[PDF]

Meld. St. 31 (2014–2015) – regjeringen.no

(2014–2015) Melding til Stortinget Garden som ressurs – marknaden som mål til å skape interesse for kva landbruket kan tilby. nen dei til ein kvar til ikkje foredlar sjølv til meieri . 6 Meld. St. 31 2014–2015 Garden som ressurs – marknaden som mål

Fylkesnytt frå Rogaland 2/2015 – regjeringen.no

Reaktoren for den tørre delen blir truleg bestilt innan eit par veker. I tillegg til den tørre fraksjonen av husdyrgjødsla, kan denne reaktoren ta i mot organisk materiale frå landbruket som øydelagt gras, halm, avfall frå grønsaks- og potetproduksjonen osb, fortel Røysland.

10 kjappe om norsk landbruk – Nibio

Av ein normalårsproduksjon på 1 mill. tonn norsk korn, går ca. 80 prosent til dyrefôr; Talet vil variere med ver og sesong frå år til år; 41 prosent av norsk potetforbruk i 2014 vart importert, tilsvarande 53 mill. tonn; I 2011 var importen 28 prosent; Andel økologisk areal er 4,7 prosent av totalt dyrka areal.